Ouh!

Ah, guud dass när do sinn. Do finnener alles, was er wisse mist – fers Lebe und Überlebe bei uns.

Blick uff de Ort vun obbe

Zellertal besteht aus de drei Ortsteile Haschem, Niewerum und Zell.